photographer : Gen Saito (TRON)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©BOB 2012.4