photographer : Ryuji Atarashi (Shinbiyo)
stylist : Reiko Kishimoto (super sonic)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©SHINBIYO 2012.12