photographer :Yusuke Matsuyama(CHIYODA STUDIO) ©Men's PREPPY 2016.4