photographer : Yusuke Matsuyama (CHIYODA STUDIO) ©Men's PREPPY 2016.6