photographer : Yusuke Matuyama(CHIYODA STUDIO)
©Men's PREPPY 2016.6