photographer : Kazuhiro Itabashi(SHINBIYO)
stylist : E.Takahashi(TRON)
make-up : Norico Kamei(CLARICA&STRAMA)
©SHINBIYO 2014.5