photographer : Ryuji Atarashi(SHINBIYO)
make-up : Tomomi Kataoka(STRAMA)
©SHINBIYO 2015.11